A CYRM 28 gyermek és ifjúsági reziliencia skála magyar adaptált változatának jellemzői

A CYRM 28 gyermek és ifjúsági reziliencia skála magyar adaptált változatának jellemzői és a GYIRM 25-20 magyar gyermek és ifjúsági reziliencia skálák validálása családjaikban élő és családjaikból kiemelt serdülők körében

A CYRM 28 gyermek és ifjúsági reziliencia skála magyar adaptált változatának jellemzői és a GYIRM 25-20 magyar gyermek és ifjúsági reziliencia skálák validálása családjaikban élő és családjaikból kiemelt serdülők körében

Szerzők: Homoki Andrea, Czinderi Kristóf, Segal Hajnalka, Sándor Zita, Fodorné Vidó Renáta

A teljes anyag letöltése pdf

Absztrakt

Az előkutatás során, kis mintán végeztük el egy nemzetközi és egy hazai reziliencia mérőeszköz validálását. A CYRM 28 nemzetközi skála (RRC Halifax, Dalhousie) magyar adaptációjával és egy hazai gyermek és ifjúsági reziliencia mérőeszköz (GYIRM 25-20) érvényességének, megbízhatóságának egyidejű tesztelése céljából országosan 2016 nyár elején pilot kutatást végeztünk családban és családból kiemelt serdülők körében (N=200).  Az előkutatás végeztével a két skála pszichometriai mutatóinak elemzését követően a mérőeszközök alkalmassága bizonyosodott. A skálákkal tudományosan megalapozott módon mérhető a 12-17 éves korosztályba tartozók nehézségek ellenére való aktuális boldogulási képességszintje.

Az országos, nagy elemszámú mintán (N=2087) is igazolódott a mérőeszközök megbízhatósága és érvényessége a magyar gyermek és ifjúsági reziliencia mérésekor. A CYRM 28 skála magyar adaptációja (Homoki és Czinderi et al. 2016) Cronbach’s alpha értéke: 0,917; a GYIRM 20 (magyar gyermek- és ifjúsági rezilienciát mérő eszköz (Homoki et al. 2016)  Cronbach’s alpha szintje: 0,862. A skálák pszichometriai mutatói változatlanul jelzik a reziliencia mérőeszközök jó színvonalú validitását és reliabilitását, a teszt-reteszt vizsgálattal is igazolható a megbízhatóságuk.

Az országos kutatás során a mintába bekerült válaszadó serdülők körében a magas szintű rezilienciával jellemezhetőek aránya 10-20% között marad. Különbségek mutathatóak ki a családjaikban élő és az onnan kiemelt gyermekek reziliencia-szintjének alakulásában.

Kulcsszavak:

reziliencia, gyermekvédelmi szempontú reziliencia, gyermekvédelmi gondozottak, iskolai sikeresség, gyermekvédelmi reziliencia színterek, gyermekvédelmi reziliencia-modell

Bevezetés

Tanulmányunk egy nemzetközi (CYRM 28) és egy hazai (GYIRM 25 illetve GYIRM 20) gyermek és ifjúsági reziliencia-skála adaptálási, validálási folyamatát mutatja be. Országos mintán vizsgáltuk a magyar családokban és gyermekvédelmi rendszer gondozási helyein élő serdülők körében (12-17 évesek) a rezilienciát, a hosszan tartó nehézségek ellenére való boldogulásuk alakulását. A kutatás során alkalmazott mérőeszközökkel nyert adatok bemutatását megelőzően ismertetjük a reziliencia fogalmának értelmezéseit és a terminus alkalmazásának lehetőségét a gyermekek védelmében. Tanulmányunkból megismerhető az országos, gyermekek körében (N=2087) végzett reziliencia-vizsgálat kutatási előzménye is. A 2012/2013-ban a gyermekvédelmi szempontú reziliencia általunk kutatott célcsoportja a védelembe vett és szakellátásban élő gyermekek voltak, (N=371) akik  az empirikus vizsgálat idején hazánk két régiójának (az Észak – Alföld és Dél – Alföld) LHH településein családjaikban veszélyeztetve, védelembe vételben éltek vagy gyermekvédelmi szakellátásba kerültek. Jelentős kutatási eredménynek tekintjük a kutatási eredményekből alkotott reziliencia-modellt (Homoki 2014). A modellbe került változók szignifikáns összefüggése az iskolai eredményességgel mintegy bejósolhatja az iskolai életút kimenetelét. Kiindulópontul szolgálhat a nehéz sorsú gyermekek célzott és komplex fejlesztésének tervezéséhez. Ez a modell alapozta meg a jelen tanulmányban bemutatott magyar reziliencia skála (Homoki 2015) kidolgozását.

Tanulmányunkban a hazai skála (GYIRM 20) validálási folyamatának ismertetésén túl, bemutatjuk a kanadai (CYRM 28) reziliencia mérőeszköz magyar kulturális adaptációját és a nyelvi validáló eljárását. A nemzetközi mérőeszközt, a magyar adaptálását követően alkalmaztuk a magyar skála konstruktív érvényességének tesztelésére.

A kutatás során az SPSS 22. és 23. verziójának segítségével elemeztük a magyar gyermekek rezilienciájának alakulását. Kutatásunk célcsoportjához a családjukban élő (N=995) és a családjukból kiemelt (N=1092) kiskorúak tartoztak.

Írásunkban a reziliencia-szint alakulását összevetjük néhány társadalmi-demográfiai, szocioökonómiai, iskolai és internethasználattal összefüggő mutatóval. Jelen kutatásunk nagy eredményének tekintjük, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi mérőeszköz érvényességi és megbízhatósági értékei szerint a skálák megfelelnek a gyakorlati alkalmazhatóság kritériumainak.

A magyar gyermekvédelmi-szempontú reziliencia kutatás elméleti kiindulópontjai

 

Szabolcs Éva (2003) új gyermekkor paradigmája, és számos hazai és nemzetközi magatartástudományi, szociológiai kutatási eredményei alapján elmondható, hogy a felnőttkori érvényesülés, a boldogulás alapjai gyermekkorban biztosíthatóak, alapozhatók meg. A gyermekvédelmi gondozott gyermekek életútja, korai szocializációja, mely során az egészséges személyiségfejlődésük dimenzióihoz kapcsolódó értékek, normák, szokások, készségek, képességek, attitűdök formálódnak, a többségi társadalomban – esetünkben vér szerinti családban lévő gyermekek makro csoportjában – élő gyermekekhez viszonyítva speciálisnak, eltérőnek tekinthető.

A társadalmi hátrányaik – melyek halmozódásának következménye általában a családból való kiemelést indukáló veszélyeztetés, veszélyeztetettség – predesztinálják a sikertelenséggel, kudarcossággal, örömtelenséggel, boldogtalansággal jellemezhető, akár önsorsrontó életutat.

Áttekintve a kutatásunk témája kapcsán relevánsnak tekintett nemzetközi gyermekvédelmi gondozottakkal összefüggésben megfogalmazott reziliencia elméleteket és kutatási eredményeket ( Rutter, Masten, Schofield és Beek, Sahoo, Rosen,), ahogyan a jelenség multidimenzionalitásából fakadóan a rizikófaktorok sokféle együttállása lehetséges, úgy a védőfaktorként feltárt összetevők kombinációit is a sokszínűség jellemezheti. Ezen komponensek együttes, egymást erősítő hatásai révén képessé válhat a gyermek a Schofield-Beek féle spirál (2005) 0 pontjáról történő felfelé irányuló elmozdulásra, a gyermekvédelmi segítők látókörbe kerülésétől kezdődően.

Hanák Katalin gyermekvédelmi megközelítésének (1978) speciális szemléletét és a fenti „spirál” elméletet alapul véve a védelembe vétel, illetve a gyermekvédelmi szakellátás rendszerébe való bekerülés hazánkban is értelmezhető „0” pontként. Egy olyan kiindulópont, mérföldkő a gyermek életében, ami az aktuálisan traumatizáló hatása ellenére is esélyként értelmezhető. A gyermeki jogok tiszteletben tartásával, érvényesülésének elősegítésével a szükségletorientált gyermekvédelmi segítés, korrekció hatására ugyan nem beszélhetünk „tabula rasa” –szerű tiszta lappal indulásról, azonban megvalósítható az átélt regrediáló, visszavető hatások, a „stigmatizált személyiség tükrének” tisztára mosása, ezáltal a spirálon való felfelé irányuló elmozdulás lehetőségének biztosítása.

A világ számos országában, ahogyan Magyarországon is, a gyermekvédelmi gondozottak – makrocsoportjába tartozók nagy többségére igaz az, hogy a fentiekben felsorolt traumák, sérelmek, viszontagságok hatására a felnőttkori életminőséget is nagymértékben meghatározó kognitív és szociális iskolai sikerességgel nem jellemezhetőek. .

Abban az esetben, ha elfogadjuk, hogy a reziliencia egy képesség, ahogyan a vele szoros összefüggésben álló szociális kompetencia is, mindkettő fejleszthető, elősegíthető. A gyermekvédelem terepe a „hétköznapi csoda” (Masten 2001) vizsgálatára azért is kiválóan alkalmas, hiszen minden érintett gyermek életében fellelhetők azok az életesemények, melyek a problémákkal való megküzdést, az azokon való átlépést, a lefelé húzó „mocsárból” (Sahoo 2011) való felrugaszkodás képességét feltételezik a társadalmi életbe való sikeres bekapcsolódáshoz.

 

A gyermekvédelmi reziliencia értelmezése nemzetközi színtéren

A reziliencia (resilient) Chicetti és Cohen megfogalmazásában: „Az egyén sikeres alkalmazkodó képessége, előremutató viselkedése a hosszan tartó kedvezőtlen – külső vagy belső – hatások, súlyos traumák ellenére.” (Chicetti-Cohen 2006: 14)

A nemzetközi irodalomban – a múlt század közepétől – eredeztethető reziliencia kutatások a pszichiátria, pszichológia, pszichopatológia területén vizsgálták a jelenséget. A rizikó faktort jelentő társadalmi hátterek (szegénység, hajléktalanság, különböző devianciák, mentális betegségek) összefüggésrendszerében a jelenség kutatásának szociológia aspektusa is megjelenik, amikor a reziliencia kutatások első és második szakaszában (Gaumnitz 1943; Buck 1943; Masten és Obradovic 2006) a társadalmi intézmények felelősségére (iskola) és a talajvesztettség, biztonság, állandóság hiányából fakadó deviancia negatív társadalmi következményeire, terheire irányítják a figyelmet a szerzők. Az első szakaszban feltárták a kockázati tényezőket, melyek adaptációs nehézségek, akadályok elé állíthatják az egyént, illetve a védőfaktorokat, melyekkel a negatív behatások ellenére, mégis indukálható a pozitív irányú alkalmazkodás. A kutatások második szakaszában a viselkedést meghatározó egyéni tényezők és a környezeti hatások longitudinális vizsgálata során feltárták a rezilienciát elősegítő tényezőket. (Hámori 2013:8)

A reziliencia kutatások harmadik és negyedik hulláma (Masten 2012) a XX. század végére, XXI. század első évtizedére tehető, amikor egyrészt a rezilienciát biológiai, genetikai aspektusból is kezdték vizsgálni, másrészt modelleket alkottak, melyben integrálják az egyéni viselkedés, a környezeti hatások és a genetikai[14], idegrendszeri állapot közötti kölcsönhatásokat a „rugalmas” alkalmazkodás, adaptációhoz szükséges tényezők meghatározásakor. (Cicchetti és Cohen 2006)

Kutatásunk a lehetséges fejlesztési – prevenciós vagy intervenciós – beavatkozások, területek feltárását célozta a gyermekvédelemben gondozott, traumatizáló hatásokkal terhelt serdülők alkalmazkodásának kimenetelét meghatározó tényezők kombinációinak vizsgálatával. A fentiekben ismertetett nemzetközi reziliencia kutatások második szakaszában feltárt elméleti komponensekből indultunk ki gyermekvédelmi reziliencia kutatásunk során, ezért kutatásunk keretéül, kiinduló pontjául Ann Masten munkásságához tartozó alábbi összetevők szolgálnak.

Kutatási eredményeinek összefoglalójában Masten (2007) felsorolja azokat az alkotó elemeket, amelyek előre jelzik, jósolják a rezilienciát, annak valamilyen szintjét: pozitív kapcsolat kompentes és védelmet nyújtó felnőttekhez; élő kapcsolat, valóságos, tényleges szülőség, családi kapcsolatok; intelligencia, probléma megoldó képesség; autonómia, önszabályozás, önrendelkezés; vonzó, megnyerő képességek; hit az élet értelmében;valláshoz, hithez való vonzódás; szocioökonómiai előnyök;valós kapcsolatok tanárokkal, diákokkal, kortársakkal; társas, közösségi élmények.

Masten elmélete szerint néhány a gyermek személyiségfejlődése által, mások az interakcióik során ragadható meg. Az alultáplálás és az érzelmi elhanyagolás képes aláaknázni a rezilienciát, azonban a kellemes személyiség, vonzó tulajdonságok vagy képességek, tehetségek, melyekkel odavonzza a gyermek a felnőttek gondoskodását, lehetőséget biztosít a pozitív kapcsolatokra gondozókkal, tanárokkal. A nagy rizikós gyerekek esetében a pozitív iskolai és kortárskapcsolatok fontosak. Fontosak az iskolán kívüli, kompetencia érzést serkentő, sikerélményt nyújtó foglalkozások, versenyek, tevékenységek, zene, sport, egyéb ügyességet fokozó, önérvényesítésre lehetőséget adó események. A reziliencia multidimenzionális jellegéről számolnak be a feldolgozott elméleti írások, empirikus kutatási eredmények. A fenti elméletek, munkák rövid áttekintése kapcsán felszínre került eredmények rámutatnak a reziliencia több dimenziós jellegére, melynek fejlesztése kapcsán éppúgy fontos tényezőként jelenhet meg az állandóság, biztonság megélésére, a kötődésre lehetőséget adó családi, nevelési környezet, mint a pozitív iskolai támogató kortárs és felnőtt kapcsolatok rendszere és a genetikai állomány is.

A fent említett belső és külső hatások dinamikája mentén alakuló jelenség részeként, éppen ezért a gyermekvédelemben megjelenő gyermekek aktuális élethelyzetét, jövőbeni lehetőségeit vizsgálva a kutatók számos aspektust számításba vesznek, melyek meghatározhatják a boldoguláshoz szükséges „rugalmasságot”. Shofield és Beek (2005) írnak arról, hogy a különböző összetevők sikeres együttállása esetén képletesen van esélye a nehézségeket, traumákat megélt gyermekeknek megkapaszkodni, és egy felfelé irányuló spirál mentén nehéz helyzetükből kitörni.

Sahoo (1998) hangsúlyozza, hogy minden szülőnek és nevelőnek gondoznia kellene a rezilienciát gyermekében, melyet egy képességként értelmez, azaz fejleszthető. Elmélete szerint három forrásból meríthet a gyermek: én vagyok és tudok, képes vagyok rá (belső források) illetve a nekem van (külső források).

GYIRM 25 és GYIRM 20 magyar reziliencia mérőeszköz kutatási előzménye

A nemzetközi reziliencia kutatások eredményei szerint a világon 30%-ra tehető a gyermekvédelemben élő – de veszélyeztetettsége ellenére is – boldoguló gyermekek aránya.

Az Észak-Alföld és a Dél-Alföld régiók gyermekvédelmi gondozottjainak körében 2012-2013. években kérdőíves vizsgálatot végeztünk (N=371), az adatokat matematikai-statisztikai eljárással elemeztük, valamint emellett a lekérdezett gyermekek iskoláinak pedagógiai arculatát az intézmények pedagógiai programjainak és online felületeinek tartalom elemzésével vizsgáltuk.

A hazai arányok becslésén túl a kutatás célja a gyermekvédelmi gondozásban élők átfogó reziliencia vizsgálata volt, mivel hazánkban az iskolai sikerességen túlmutató reziliencia kutatást a gyermekvédelem területén még nem végeztek.

Hazai kutatási adatok ismeretében általánosnak tekinthető a gyermekvédelmi rendszer által segített hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek teljesítménybeli elmaradása, társadalmi tőkéjük alacsony szintje, iskolai kudarcossága. (Veressné Gönczi 1998, Varga 2008, V. Gönczi- Gortka Rákó 2011, Rácz 2012). Célunk volt rámutatni azokra a belső és külső reziliencia komponensekre, melyek – egyéni és/vagy intézményi/rendszerbeni – tudatos, célzott fejlesztésével a gyermekvédelemben élő gyermekek boldogulási esélyei növelhetők. Olvasatunkban a reziliencia nem szorítkozik pusztán az iskolai sikerességre. A reziliencia jelensége a belső egyéni tényezők és a külső környezeti hatások rendszereként értelmezhető. A nemzetközi reziliencia kutatások második hullámában (Masten 2001) longitudinális kutatások során feltárt összetevők vizsgálatához – a gyermekvédelmi segítő tevékenységre jellemző rendszerszemlélet révén – Welch (1987) modern rendszerelméleti modellje biztosította az elméleti és empirikus keretet. Welch humán ökorendszerének hét szintjén fogalmaztuk meg kutatási kérdéseinket, feltételezve, hogy a különböző (társadalom, kultúra, helyi közösségek, család, inter- és intraperszonális, fizikai) szinteken mért komponensek pozitív együttállása elősegítheti a gyermekvédelmi gondozottak iskolai boldogulását. Kutatási eredményeink alapján reziliensként minősítjük azokat a gyermekvédelmi gondozottakat, akik – a humán ökorendszer szintjein vizsgált, iskolai sikerességet statisztikai módszerekkel igazoltan elősegítő – reziliencia tényezőket mérő változócsoport öt színteréből (családi, iskolai, társas támogatás, én-hatékonyság, élet értelmébe vetett bizalom) legalább két esetben a legjobb mutatókkal jellemezhető klasztercsoportokba tartoztak.  Eredményeink szerint Magyarország két vizsgált régiójában a legalább két színtéren reziliens kategóriába sorolható gyermekek aránya 26%, amely megközelíti a nemzetközi 30%-os (Sahoo 2011) arányt.

A hazai gyermekvédelmi szolgáltatások minőségi mutatóinak fejlesztése

A kutatással célunk a gyermekvédelmi szakemberek körében egy újfajta szemléletmód alapján kidolgozott módszer (reziliencia-mérés) széles körű terjesztésével a gyermekekkel dolgozó segítők, nevelők szemléletformálásának hatására a gyermekek boldogulási esélyeinek növelése.

A reziliencia egy olyan képesség, melynek birtokában a hosszan tartó nehézségek ellenére való sikeres megküzdés lehetősége fokozható, előmozdítható.

A gyermekvédelmi szempontú hazai reziliencia-kutatás eredményeként a serdülőkorú gyermekek iskolai sikerességével is szignifikáns összefüggéseket mutató változócsoportokból klaszteranalízis módszerével (SPSS 20.) egy olyan reziliencia-modellt vázoltunk fel, melynek megismertetése a gyermekvédelmi szakemberekkel, a társszakmák képviselőivel a gyermekvédelmi munkavégzés hatékonyságának, a gyermekvédelmi rendszer minőségi mutatóinak növekedését szolgálhatja. A modellben csak azok a tényezők szerepelnek, melyek alakulása szignifikáns összefüggést mutat az iskolai sikeresség alakulásával.

A reziliencia (rugalmasság) egy fejleszthető képességrendszerként értelmezhető multidimenzionális jelenség, melyben a tényezők együttállása miatt egy-egy terület fejlődése maga után vonja, beindítja más színtereken is a pozitív irányú változást.

Az alábbi modellben vázolt külső (családi, iskolai, gyermekvédelmi rendszerbeni felnőtt – sors- és kortárs kapcsolatok) és belső tényezők (én-hatékonyság, életcélok, jövőkép) változóinak csoportosítását tartalmazza.

  1. számú ábra: A gyermekvédelemben élők boldogulási esélyeit növelő tényezők rendszere a 2012/2013. évi kutatás eredményei szerint Magyarországon

1

Forrás: saját szerkesztés, Homoki 2014.

A modell szintjein mutatkozó matematikai statisztika módszerekkel tudományosan alátámasztott szignifikáns összefüggések ismeretében a (nevelő)család, a gyermekjóléti alapellátásban és a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek, az iskolai apparátusban és az önfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetekben tevékenykedők:

rövid távon hatékonyan tudják elősegíteni a gyermek nehéz élethelyzetével való sikeres megküzdését, növelhetik boldogulási esélyeit,

középtávon közvetett hatást gyakorolva az iskolai teljesítményükre,

hosszú távon magasabb szintű társadalmi integrációjuk valósulhat meg.

 

Fontosnak tartjuk kiemelni azokat a kutatási eredményeinket, melyek szerint:

 • az egyéni, személyiségbeli tényezők és a külső környezeti (család, gyermekvédelmi intézmények, óvodai, iskolai) tényezők közvetlen összefüggésein túl látens hatással bír a gyermekvédelmi gondozottak objektív iskolai teljesítményére és sikeres iskolai beilleszkedésükre a társszakmák és a gyermekvédelem különböző területein munkálkodó szakemberek közötti együttműködés szintje.
 • összefüggés mutatható ki a gyermekhez közel álló, a velük bizalmas kapcsolatban álló szakemberek (pl.: befogadó szülő, gyermekvédelmi gyám, tanár, osztályfőnök, mentor,…) számának alakulása és a sikeresség között. Minél kiterjedtebb ez az összefogóan (együttműködően) támogató személyes-szakmai háló, annál jobban alakulnak a gyermek szociális készségei, kortársakkal való kapcsolatrendszere, jövőképe, jövőbe vetett hite, életcélja és az objektív tanulmányi eredménye.
 • serdülőkorban a legmeghatározóbb az én-hatékonyság színteréhez tartozó változók minősége a reziliencia bejósolhatóságát tekintve a pozitív önértékelés, az önbizalom, az érzelmek kifejezésének és megélésének képessége minden más változóval összefüggést mutat és ezek pozitív irányú alakulása sikeres iskolai életutat vetít előre.

Eredményeink szerint két régió LHH kistérségeiben a fenti tényezők pozitív együttállása a vizsgált gyermekek 48%-nál, közel felénél nem valósul meg napjainkban. A legalább két területen magas pontszámot elérő reziliensek aránya 26,8 %, mely arány jelentősen emelhetővé válhat, az újfajta szemlélet szakemberek körében történő megismertetésével, a modell alapján validált reziliencia skála egy jól használható eszközként szolgálhat annak feltárására, hogy mely területeken szükséges a gyermekvédelmi gondozási idő alatt célzott segítséget nyújtani.

A komplexitáson alapuló megközelítés nem új keletű a hazai gyermekvédelemben (Herczog, Domszky), azonban a reziliencia spirál-effektushoz hasonlítható jelenségének megismerésével a gyermekkel dolgozó szakemberek munkája azáltal, hogy célzottabbá válik, minőségi munkavégzést, több megélt sikert eredményezhet, csökkentve a területre jellemző fluktuációt és kiégést, növelve ezzel rendszerszinten is a hatékonyságot, minőséget.

A hazai gyermekvédelmi rendszerben ez idáig a reziliencia kutatása, a nehézségek ellenére való boldogulást elősegítő tényezők célzott fejlesztésében rejlő lehetőségek kihasználása nem jelent meg.

A 2012/2013. évi kutatás eredményeként létrehozott modell 5 színtere alapján 2014-ben kidolgoztunk egy 30 itemből álló skálát, mely hét fordított tételt is tartalmazott. Bár a skála első verziójának (GYIRM 30) Cronbach alfa értéke is megfelelő volt (α=,831) azonban a fordított itemek közül 5 az inter-item korreláció vizsgálata során nem megfelelő irányú és erősségű értéket vett fel, emiatt a validálási eljárásban lépésenként eltávolítottuk azokat a skálából, mindaddig amíg a Cronbach-alfa értéke ezáltal tovább javult.

Így jött létre a GYIRM 25 skála, melynél a α=0,863. A GYIRM 25 skála sajátossága, hogy tartalmaz 5 olyan itemet, mely csak és kizárólag a gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúakra vonatkozik (pl.: „Megnyugtató számomra, hogy a gyámomhoz őszinte vagyok.”), a családjukban élő gyermekek rezilienciájának mérését lehetővé tevő skála 20 itemből áll, GYIRM 20, melynek α=0,877.

Ezáltal a GYIRM 25 és 20 magyar gyermeki és ifjúsági rezilienciát mérő skála alkalmas mind a családjukban, mind a családjukból kiemelt gyermekek rezilienciájának megállapítására.

A mérőeszköz használatával a szakemberek már a gondozás kezdetén célzottan azokra a területekre fókuszálhatnak a gondozási, nevelési tervek készítésénél, a szakmai munka megvalósításánál, menedzselésénél és ellenőrzésénél, melyeken a gyermeknek, fiatalnak privációi vannak.

A reziliencia jelenségének kutatása nemzetközi színtéren közel egy évszázadra nyúlik vissza. A vizsgált jelenség egyik kutatási terepe világszerte a gyermek- és ifjúságvédelem területe. (Rutter, Masten, Ungar, Liebenberg, Rosen, Schofield és Beek, Sahoo). A gyermekek és fiatalok rezilienciájának mérésére 2007-től az RRC Halifax kanadai kutatóközpont nemzetközi kutatócsoportjai Michael Ungar és Linda Liebenberg vezetésével kidolgoztak egy, a hosszan tartó nehézségekhez való rugalmas alkalmazkodás képességrendszerét mérő skálát, melyet a különböző nemzetiségű szakemberek szakmai tapasztalatainak figyelembe vételével standardizáltak és validáltak. Eredményeiket a „Validation of the Child and Youth Resilience Measure-28 (C  YRM 28) Among Canadian Youth” címmel 2011-ben publikálták (Liebenberg és Ungar és Van de Vijver 2011). A nemzetközi validált skála magyarországi adaptálására és a hazai skála validáló eljárásában való felhasználására a hivatalos engedélyt kutatócsoportunk 2015. június 9-én kapta meg a kutatóközpont vezetésétől.

CYRM 28-ról röviden

A Child and Youth Resilience Measure-28 (CYRM 28) kidolgozói eredetileg egy vegyes (kvalitatív és kvantitatív) módszerrel kombinált mérőeszközt alkottak, melyet 11 országban teszteltek, 1451 fő 13-23 éves korú fiatal részvételével. A mintába került gyermekek a legkülönfélébb társadalmi háttérrel, különböző szociális rizikófaktorokkal jellemezhetőek. A mérőeszköz első verziójában a „boldogulás” („doing well”) képességét 58 itemmel mérték. Ezt követően a feltáró faktoranalízis alkalmazásával csökkentették az itemek számát 28-ra. A skála öt értéket vehet fel, értéktartománya 28-140 összpontszámig terjedhet, ahol a magasabb pontszám magasabb reziliencia-szintet jelez. A CYRM 28 nem tartalmaz fordított tételeket.

A faktoranalízis eredményeként a reziliencia elméleti keretének a három faktoros struktúra felelt meg a kutatásban leginkább. Az alábbi alskálákat tartalmazza a mérőeszköz: egyéni, támogató kapcsolati, környezeti. Az alskálák több komponensből tevődnek össze. Az individuális, egyéni alskála 11 iteme 3 komponensbe tömörülnek:

 • a személyes készségek (5item) 2. társas támogatás (2 item) ; 3. társas készségek (4 item).

A kapcsolati alskála 7 iteme 2 komponensbe tömörül:

 • testi (2 item) és pszichés gondoskodás (5 item).

A környezeti alskála 10 iteme 3 komponenst alkot:

 • spirituális (3 item)
 • nevelés és oktatás (2 item)
 • kulturális (5 item).

 

 

 

 

 

Kulturális adaptáció és nyelvi validitás folyamata

A Child and Youth Resilience Measure ( CYRM 28   ) nemzetközi reziliencia skála kulturális adaptációs és nyelvi validálási eljárást követően (Beaton et al. 2000) a magyar gyermekvédelmi nézőpontú reziliencia vizsgálat modellje alapján létrehozott Gyermek és Ijfúsági Reziliencia Mérőeszköz (GYIRM 25)  konstruktív érvényességének vizsgálatakor is alkalmaztuk a kanadai skála magyar adaptációját.

A CYRM 28 skála kulturális adaptációját , nyelvi validálását[1] 2015 szeptemberében végeztük el, a nemzetközi skála fordítása után az első magyar konszenzusos verzió visszafordítását követően a szakértői csoport elfogadta a második magyar verziót .

A nyelvi validálást követően a skála előtesztelését (pilot study, N=200) 2016 júniusában végeztük el a célcsoporthoz tartozó családjaikban élő, gyermekjóléti alapellátás szolgáltatásait igénybe vevő hátrányos helyzetű és gyermekvédelmi szakellátásban élő 12-17 éves korú gyermekek körében.

A CYRM 28 reziliencia skála gyakorlati validálását 2016 augusztusában folytattuk a célcsoporthoz tartozók nagyobb létszámú csoportjában (N=2000).

A nemzetiközi skála magyar adaptációja és az újonnan kifejlesztett gyermekvédelmi nézőpontú reziliencia skála gyakorlati validálási folyamatába bevont nemzetközi gyakorlatban elfogadott mérőeszközök közül az alábbiakat kérdeztük le az előkutatás során:

 1. Társas támogatottság skála
 2. SF-36 skála vitalitás alskála
 3. Életcél kérdőív (PIL)
 4. Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív (BSCI)
 5. Gyermek Depresszió Kérdőív (GYD)
 6. Önelfogadás mértéke kérdőív
 7. Grob-féle szubjektív jóllét kérdőív
 8. Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív (CPI)
 9. CD RISK (10) rövidített magyar adaptációja
 10. RS 10 gyermekek rezilienciáját mérő skála.

 

Társas támogatottság skála

A vizsgálati személyek családtól, ismerősöktől, barátoktól kapott társas támasz mértékét az Országos Lakossági Egészségfelmérésben (OLEF 2003) alkalmazott hét kérdésből álló kérdőívvel mértük fel. Minden kérdés esetében három válaszlehetőségből választhattak vizsgálati személyek (egyáltalán nem; nem annyira, mint szeretnék; illetve teljes mértékben). A kérdőíven 7–21 közötti összpontszám érhető el. A7–17 pont a társas támogatottság súlyos, 18–20 pont kisebb hiányosságait jelzi, míg 21 pont esetén teljesen kielégítő a megélt társas támogatás mértéke (Meltzer, Gill,Petticrew és Hinds, 1995; Albert, Dávid és Németh 2005).

SF-36 skála vitalitás alskála

A „36- item Short Form Health Survey” (SF-36) kérdőív egy általános életminőséget mérőskála, mely 36 kérdés segítségével méri fel a személyek saját egészségi állapotukról alkotott véleményüket. A kérdőív nyolc életminőségre vonatkozó kérdéscsoportot tartalmaz: (1) a fizikai aktivitás, (2) a fizikai problémákból adódó szerepkorlátozottság (RP), (3) a testi fájdalom, (4) az általános egészségérzet, (5) a vitalitás, (6) a társadalmi aktivitás, (7) az érzelmi problémákból adódó szerepkorlátozottság és (8)az általános mentális egészség. Az SF-36 értékelésénél a személy a válaszai alapján mind a 8 dimenzió esetében 0-100 közötti értéket kap. A 0 jelenti a legrosszabb, a 100 pedig a legjobb életminőségnek megfelelő értéket.

A kérdőív magyar adaptációját, valamint a normál  értékekmeghatározását Czimbalmos Ágnes és munkatársai (1999) végezték el egészséges, krónikus betegséggel (magas vérnyomással, cukorbetegséggel, lumbágóval) élő és akut felsőlégúti huruttal diagnosztizált személyek  bevonásával. Az SF-36 megbízhatósági mutatója alapján  (Cronbach-féle  alfa  =  0,93)  alkalmasnak bizonyult a magyar populáció életminőségének felmérésére.

Vizsgálatunkban a Vitalitás alskálához tartozó kérdéscsoportot alkalmaztuk. Az alskála 9 állítás esetében 0-tól 5-ig terjedő skálán méri a vizsgálati személyek vitalitás-szintjét.

Életcél kérdőív (PIL)

Az életcél kérdőív (Purpose in Life Test, PIL; Crumbaugh és Maholick, 1964; Konkolÿ Thege; Martos, 2006) egy 20 tételes, 7 fokú skálával működő attitűdmérő eszköz. A tételek olyan jellemzők felmérésére irányulnak, mint az életcélok világossága, az egyéni élet értékéhez és a halálhoz való viszonyulás, az unalom, a jelenben való elmerülni tudás, a kontroll-érzés és az énhatékonyság. A mérőeszköz egyik fontos jellemzője, hogy az egyes pontértékeknek nincs állandó jelentése, hanem tételről tételre változik. A kérdőív magyar adaptációjának megbízhatósága megfelelő (Cronbach-alfa=0,869).

Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív (BSCI)

Rahe-féle rövidített stressz és megküzdés kérdőív eredetileg Richard Rahe és munkatársai (2000) által fejlesztett önértékelő teszt.  A kérdőív rövidített változatának magyar populációra való adaptálását és validálását Rózsa Sándor és munkatársai (2005) végezték. A mérőeszköz alapvető célja különböző stresszesemények és az azokkal való megküzdési mechanizmusok feltérképezése.

A kérdőív két részből áll: a stresszel terhelt területek feltérképezése és az egyes megküzdési stratégiák alkalmazásának felmérése. Az első rész által vizsgált területek az alábbiak: (1) gyermekkori traumák és szülői bánásmód, (2) életesemény lista, (3) testi tünetlista, (4) pszichológiai tünetlista, (5) magatartás és érzelmek. A második részben megfigyelt megküzdéssel kapcsolatos területek az alábbiak: (1) egészségmagatartás, (2) társas támogatottság, (3) stresszre adott válasz, (4) elégedettség az élettel,  (5) életcél és kapcsolatok.

Az 5-5 alskálán szerzett pontszám összeadásával lehet megkapni az összesített stresszmutatót, valamint az összesített megküzdési mutatót. A megküzdési mutatóból kivonjuk a stresszmutatót, az így kapott érték fontos információval szolgál az adott személyről: meg lehet tudni, hogy melyik terület jelentősebb az életében, és a stresszélményt milyen eszközökkel és milyen mértékben tudja leküzdeni – ez az úgynevezett Globális Stressz és Megküzdési Index.

Vizsgálatunkban a Magatartás és érzelmek, a Társas támogatottság, Egészségmagatartás Káros szenvedélyek alskáláját, a Stresszre adott válasz, az Elégedettség az élettel és Élet értelmességét mérő alskálákat alkalmaztuk.

Gyermek Depresszió Kérdőív (GYD)

A gyermekkori depresszió mérésére a Beck-féle Gyermek Depresszió Kérdőívet (Child Depression Inventory, CDI, Kovács, 1981, 1992), melyet a Beck depresszió kérdőív mintájára dolgoztak ki. A kérdőív 7-18 éves gyerekek depressziós tüneteinek feltárására alkalmas. A kérdőív megbízhatóságát és érvényességét nemzetközi szinten már számos klinikai és epidemiológiai vizsgálat bizonyította. A magyarországi vizsgálat során (Rózsa és mtsai 1999) a kérdőív pszichometriai jellemzői mind klinikai, mind normatív mintán megfelelőnek bizonyultak.  A mérőeszköz a pszichometriai eredmények alapján egyaránt alkalmasnak tekinthető a klinikai gyakorlatban történő használatra, illetve nagyobb elemszámú epidemiológiai vizsgálatokban is.

A kérdőív reliabilitási vizsgálata során a belső konzisztenciát mutató Cronbach-alfa együttható különbözőmintán végzett vizsgálatok esetében 0,71- 0,89 (Rózsa és mtsai 1999). A Gyermek Depresszió Kérdőív tünetorientált, 27 kérdést tartalmaz, kérdésenként három választási lehetőséggel („0” a tünet hiányát, „1”az enyhe tünet, „2” pedig a kifejezett tünet fennállását jelzi az elmúlt két hét során).

Önelfogadás mértéke kérdőív

Az Önelfogadás mértéke kérdőív magyar változata (Lukács és Pressing, 1988) egy 18 kérésből álló mérőeszköz. Az eredeti kérdőív 73 tételből állt, melyből 45 az önelfogadás, 28 pedig a mások elfogadásának fokát mérte (Berger, 1952). A hazai validálási folyamat során 18 tétel bizonyult megbízhatónak.

Vizsgálatunkban ezen 18 tételből 9-et alkalmaztunk. A személyeknek 1-től 5-ig terjedő skálán kellett az egyes állításokat értékelni.

Grob-féle szubjektív jóllét kérdőív

A Grob-féle szubjektív jóllét  kérdőív (Grob, 1995) 6 dimenziót vizsgál és összesen 39 itemet tartalmaz. A 6 dimenzió a következő: (1) Élettel szembeni pozitív attitűd, (2) Személyes problémák, (3) Szomatikus panaszok, (4)  Önértékelés,  (5)  Depresszív tünetek, (6)  Az élet örömei. A  kitöltés  egy  1-5-ig  terjedő Likert-skálán történik,  ahol  az  1-es  érték  az  „egyáltalán  nem értek egyet” az 5-ös érték a „teljes mértékben egyetértek az állítással”-t jelenti.

Vizsgálatunkban az Élettel szembeni pozitív attitűd az Önértékelés, a Depresszív tünetek és az Élet örömei alskálákat alkalmaztuk.

Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív (CPI)

A Californiai Pszichológiai Kérdőív (Californian Psychological Inventory, CPI Gough , 1957) 480 tételből áll . Magyar standardja és skáláinak érvényesség-vizsgálata 1980-ban készült el A teszt rövidített változata az alábbi dimenziókat méri: Dominancia, Szociális ambíció, Szociabilitás, Szociális fellépés, Önelfogadás, Jó közérzet, Felelősségtudat, Szocializáltság, Teljesítmény függetlenséggel, Intellektuális hatékonyság, Pszichológiai érzék, Flexibilitás, Érzelmi nyitottság, Empátia, Énerő, Szorongásmentesség (Oláh, 1984)

Jelen vizsgálatunk során a CPI Szociabilitás alskáláját alkalmaztunk. A vizsgálati személynek 35 állítás esetében kellett bejelölni, hogy az adott állítás jellemző-e rájuk.

CD RISC (10) Connor-Davidson  Reziliencia skála magyar adaptációját Kiss Enikő Csilla és munkatársai végezték el 2015-ben.  A skálát a lelki ellenállóképesség mérésére dolgozták ki 2003-ban a 25 itemből álló mérőeszközt. A rezilienciát öt célcsoporthoz tartozó vizsgálati alanyok körében mérték: 1., átlagnépesség, 2., pszichiátriai ambuláns betegek, 3., generalizált szorongás szindrómába szenvedők, 4., mentális betegségekben szenvedők köre, 5.,  PTSD kutatásban részt vevő személyek. (Kiss et al. 2015). Öt tényezőt különítettek el, a személyes kompetencia, affektus szabályozás, változások elfogadása, belső kontroll érzete, spiritualitás.

A tíz tételes skála Campbell-Sills és Stein (2007) nevéhez fűződik. Ennek a rövidített skálának a magyar adaptációját Járai és munkatársai végezték el. (2015)

RS10 a gyermekek rezilienciáját közvetlenül mérő eszköz, mely skála alkalmazásával megszűnik  a reziliencia és a pszichoszociális adaptáció közötti kapcsolatot alátámasztó empirikus adatok hiánya. A módszer alkalmas a komplex vizsgálatra, mely során feltárul a gyermeki reziliencia szint és a pszichoszociális alkalmazkodás szintje közötti összefüggés. A gyermekek gondozásában ezáltal elősegíti a módszer a hatékonyabb reziliencia-fejlesztést. (Wagnild és Young 1993) A 10 itemből álló reziliencia skálát eredetileg idős korcsoportokhoz tartozó nők mintáján fejlesztették ki. Öt dimenziója: 1. kiegyensúlyozottság, 2. kitartás, szociális önkontroll, 3. önbizalom, magabiztosság, önismeret, 4., élet értelmében vetett hit; 5., individuális lét értelmébe vetett hit. A hét fokú skálán a lehetséges értékek 25-175 pontot vehetnek fel, az itemek pozitív megfogalmazásúak.

Gyakorlati validáló kutatás pszichometriai mutatói

 

Az előkutatás során, kis mintán végeztük el a reziliencia-mérőeszközök validálását. A nemzetközi skála (CYRM 28) magyar adaptációjának és a hazai gyermek és ifjúsági reziliencia mérőeszközök (GYIRM 25-20) érvényességének, megbízhatóságának egyidejű tesztelése céljából 2016 nyár elején 250 kérdőívet osztottunk ki. 206 kérdőív érkezett vissza. Az adattisztítást követően a skálák külső-belső érvényességi vizsgálatakor 199 esettel tudtunk számolni.

Az előkutatás végeztével a két skála pszichometriai mutatóinak elemzését követően a mérőeszközök alkalmassága bizonyosodott, mindkettővel tudományosan megalapozott módon mérhető a 12-17 éves korosztályba tartozók nehézségek ellenére való  aktuális boldogulási képességszintje.

A megbízhatóság vizsgálatakor a mérőeszközök belső konzisztenciáját (internal consistency) és megismételhetőségét (reliability) mutató eljárásokat végeztünk.

Mindkét skála Cronbach-alfa értékei magas belső konzisztenciára utaltak, az itemek közötti szoros összefüggést mutatták, azaz a multidimenzionális reziliencia jelenség mérésére alkalmasak. A CYRM 28 magyar adaptációjának α értéke 0,934.

Ahogyan azt már tanulmányunk korábbi részében jeleztük, a GYIRM 25 Cronbach alfa értéke 0,833 volt, majd az öt fordított tétel kihagyását követően a belső érvényességet mutató érték emelkedését tapasztaltuk. A GYIRM 20 hazai validált skála α értéke 0, 877.

[1] translated by: Andrea Homoki PhD (informed translator); Kristóf Czinderi PhD student;  Katalin Nistor PhD aspirant; Anikó Nistor PhD student; Andrea Gaál  and Peter Segal (uninformed translators)  in September 2015. Date of first use for research: June-August 2016

   1. számú táblázat: A strukturális validitást mutató korrelációs együtthatók

1-t

A mérőeszköz érvényességének fontos szempontja a strukturális validitás, azaz, hogy az összetett mérőeszköz más, szintén a rezilienciát vagy annak néhány protektív tényezőjét mérő változókkal a várt irányú és erősségű kapcsolatban álljon. A fenti táblázat adatai mutatják, hogy a már validált reziliencia skálákkal mindegyik vizsgált mérőeszközünk erősen korrelál.

A Grob-féle szubjektív jóllét alskáláival való korreláció iránya mutatja, hogy a magasabb reziliencia szint magasabb önértékeléssel, az élethez való pozitívabb hozzáállással, magasabb szintű örömmegélési képességgel és a fordított irányú korreláció értelmében kevesebb depresszív tünet megélésével jár együtt. A rövidített stressz és megküzdés kérdőív (BSCI) életcél és kapcsolatok szempontjából a magasabb reziliencia szint a másokhoz való pozitív viszonyulással, az egyéni élet egyediségébe és értékébe vetett hittel, az élet céljába és értelmébe vetett hittel jár együtt.

Megerősítő faktorelemzések CYRM 28

A konfirmatív faktoranalízis (CFA  – confirmatory factor analysis) egy faktorstruktúra megerősítésére, ellenőrzésére szolgál. (Suhr 2006)

A konfirmatív faktoranalízissel a CYRM 28 eredeti faktorstruktúrájának (egyéni 11 item, kapcsolati 7 item és környezeti alskála 10 item) (Liebenberg és Ungar és Van de Vijvner 2011) igazolása volt a célunk.

A magyar adaptációval nyert adatokkal lefuttatott faktoranalízis során a KMO értéke 0,938, a Bartlett teszt értéke 18784,560 p<0,001. A három 1-nél nagyobb saját értékű faktor jött létre, melyek együttesen a teljes variancia 45,96%-át magyarázzák (rendre: 33,84%, 6,32%, 5,79%-át). Az itemek faktorokba rendeződése eltérően alakult a magyar mintán, a létrejött három faktor tartalma nehezen interpretálható.

Tekintettel arra, hogy a konfirmatív faktoranalízis nem erősítette meg a CYRM 28 magyar adaptációjának faktorstruktúráját, ezért feltáró faktoranalízist (EFA –exploratory factor analysis) alkalmaztunk, egy új faktorstruktúra meghatározására. (Suhr 2006)

Az EFA során a KMO 0,942, amely arra utal, hogy az adatok alkalmasak a faktoranalízisre.  A Bartlett test értéke 18472,753 p<0,001, amely igazolja, hogy az itemek közötti korreláció megfelelő mértékű a faktoranalízishez.

A CYRM 28 magyar változatánál négy 1-nél nagyobb sajátértékű komponens jelenik meg, melyek együttesen a variancia 52,94%-át magyarázzák (rendre: 35,5%, 6,7%, 6,0%, 4,7%).

2-a

Az ábra szemlélteti a magyar változat 4 faktoros struktúráját. A kanadai mérőeszköz 3 faktorba rendeződött. Eltérésként jelenik meg továbbá, hogy Magyarországon a Támogató kapcsolatok komponens 7 iteme megjelenik ugyan egy faktorként, azonban kiegészül a nemzeti identitástudat szintjét mérő itemmel és a nemzeti, közösségi hagyományápolással. Ezek a CYRM 28 kanadai változatában két külön komponenshez, alskálához tartoztak (közösségi és támogató kapcsolatok). Hazánkban másképpen értelmezhető a közösségi komponens, a közösség más értelmezést nyer és együtt a családdal és egyéb támogató erőforrásokkal alkot külön komponenst.

Külön faktort alkot a vallásos hit és a vallási közösséghez tartozás.

A magyar adaptáció négy faktora:

 1. közösségi és családi háttér (1, 2, 5,6,7,12,17,24,26, 27,28).
 2. kortárs- és baráti kapcsolatok (11, 14, 15, 16, 18,19)
 3. egyéni (3,4, 8, 20,21,25 itemek)
 4. vallási (9, 22, 23 itemek)

A 10. (etnikai háttér) és a 13. (konstruktív, önmagára és másokra veszélyt nem jelentő probléma-megoldási stratégia) item az alacsony kommunalitás értéke miatt kikerült a faktorstruktúrából. Magyarországon a válaszadó gyerekek számára, az etnikai háttérhez való tartozás nem releváns. Hazánkban a többségi társadalomhoz tartozók aránya igen magas, mindösszesen 10% körül alakul a valamilyen etnikai kisebbséghez tartozók aránya. A CYRM 28 kialakításának (Pathways to resilience nemzetközi kutatássorozat 2007-2015) folyamatában a láthatóan kisebbséghez tartozók aránya a kanadai mintában 44,3% volt.

Az alábbi, 2. számú táblázatban a három komponensből álló CYRM 28 nemzetközi alskáláinak α értékei és a négy komponensből álló CYRM 28 magyar adaptációjának dimenzióit jellemző α értékek láthatóak.

2-t

A fenti táblázat α értékei azt mutatják, hogy CYRM 28 négy dimenzióját alkotó itemei alskálákként is alkalmazhatóak.

A négyfaktoros modell összetevői által magyarázott teljes variancia (52,94%), míg a  konfirmatív faktoranalízissel létrehozott háromfaktoros struktúrájú modell által magyarázott variancia, csak 45,96%.

A konfirmatív és feltáró faktoranalízis során nyert adatok alapján kijelenthető, hogy a CYRM 28 magyar adaptált verziója nem tekinthető unidimenzionális skálának, ez az eredmény alátámasztja (Liebenberg és Ungar et al. 2011) a reziliencia jelenségének multidimenzionalitásáról szóló megállapítását. A rezilienciát a szerzők egy olyan hierarchikus struktúraként határozzák meg validáló tanulmányukban, mely különböző, egymással összefüggést mutató összetevőkből áll, jellemzője, hogy a rezilienciának minden tényezője összefügg ugyan egymással, azonban a faktorokon belüli kapcsolat erősebb, mint a faktorok közötti. (Liebenberg és Ungar et al. 2011:224)

„Az elméleti modellben szereplő reziliencia fő kompenensei (egyéni, kapcsolati és környezeti erőforrások rendszere) olyan indikátorokra bonthatóak, mint az én-hatékonyság, szociabilitás, kulturális közösségek, ezért további elemzések végezhetőek az alskálákon belül.” (Liebenberg és Ungar et al. 2011:221)

Feltáró faktoranalízis eredményei az eredeti mérőeszköz alskáláin belüli alkomponensek meghatározása céljából

Az eredeti CYRM 28 egyéni alskálája két komponensre bomlik. Az első komponensből a  barátokkal kapcsolatos itemek válnak ki és alkotnak külön magyarázó erővel bíró új összetevőt. Az első (egyéni) komponens 39,87%-ot, míg a második (baráti kapcsolatok) 9,62%-ot magyaráz a teljes varianciából. Együttesen 49,49%-ot.

Az eredeti kapcsolati alskála egy komponenst alkot, mely a teljes variancia 55,3%-át magyarázza. Az eredeti környezeti alskála itemei két alkomponensre bonthatóak, létrejött egy vallási alkomponens, a komponenesek magyarázó ereje rendre 34,04% és 14,82%, együttesen 48,86%.

Feltáró faktoranalízis eredményei a mérőeszköz magyar adaptációjának dimenzióin belüli alkomponensek meghatározása céljából

Az EFA módszer alkalmazásával a magyar adaptáció egyik dimenzióján belül sem lehetett alkomponenseket elkülöníteni. Az alábbi 3. számú ábrán a 4 faktoros reziliencia modell dimenzióihoz tartozó változók csoportosítása látható.

Az első dimenzió (közösségi és családi háttér) 11 iteme egy komponensbe rendeződik, amely által magyarázott variancia 46,99%.

A második dimenzió (kortárs- és baráti kapcsolatok) 6 iteme szintén egy komponenst alkot. A komponensbe tartozik a baráti kapcsolatok és a kortárs- és iskolai közösséghez tartozás pozitív megélését leíró itemek tartoznak. A második dimenzió komponense által magyarázott variancia  59,1%-ot magyaráz.

A harmadik dimenzió (egyéni) 7 iteméből álló komponens 44,9%-ot magyaráz.

A negyedik dimenzió (vallás) 3 iteme együttesen 60,1%-ot magyaráz.

3-a

Megerősítő faktorelemzés GYIRM 20

Az EFA során a KMO 0,890, amely arra utal, hogy az adatok alkalmasak a faktoranalízisre.  A Bartlett test értéke 10281,793 p<0,001, amely igazolja, hogy az itemek közötti korreláció megfelelő mértékű a faktoranalízishez.

A GYIRM 20 magyar skálában öt 1-nél nagyobb sajátértékű komponens különül el, melyek együttesen a variancia 55,92%-át magyarázzák (rendre: 29,5%, 8,6,%, 6,8%, 5,6% 5,3%).

4-a

Az itemek eloszlása nem illeszkedik az elméleti keretekhez, illetve az öt faktorból egyben mindössze két item található, ezért megpróbáltuk kevesebb számú faktorba rendezni az itemeket, azonban akár a 4, akár a 3 faktoros megoldás esetén a magyarázott variancia értéke drasztikusan csökkent.  A feltáró faktor analízissel az előkutatás négy alskálája nem rajzolható ki.

Az alábbiakban az elméleti kerethez igazodó item-elosztásokkal hozunk létre alskálákat, melyek belső érvényességi mutatóit az alábbi táblázat tartalmazza.

Az alábbi, 4. számú táblázatban a GYIRM 20 és alskáláinak α értékei igazolják a magyar gyermek és ifjúsági reziliencia mérőeszköz szerkezeti érvényességét.

4-t

A fenti táblázat α értékei azt mutatják, hogy bár a GYIRM 20 magyar mérőeszköz Cronbach alfa értéke magas (,862), az alskáláinak Cronbach alfa értékei ,608-,749-ig terjednek. Tekintettel az alskálák α értékeire és arra, hogy a skálán belül nem találtunk jól elkülöníthető faktorokat, ezért a magyar gyermek és ifjúsági reziliencia mérőeszköz unidimenzionális  értelmezését javasoljuk.

A CYRM 28 nemzetközi skála magyar adaptációja a reziliencia jelenségének multidimenzionális mérésére ad lehetőséget.

A hazai (GYIRM 20 és 25) öt fokú unidimenzionális skála alkalmas a gyermeki reziliencia-szint feltárására, ahol a minél magasabb pontszám magasabb reziliencia-szintet jelez.

A GYIRM 20 értéktartománya 20-100 pontot vehet fel, a GYIRM 25 esetében a skála összpontszáma 25-125 pontig terjedhet. A CYRM 28 magyar adaptációjának értéktartománya 28-129 pontig terjedhet.

A skálák „Teszt-reteszt” megbízhatósági vizsgálatát 2016 augusztus-szeptember hónapjaiban végeztük el, az országos 2087 fős mintán.  A mérőeszközök megbízhatósága igazolható, hiszen a megismételt méréssel ugyanarra az eredményre jutottunk. Ahogyan az alábbi 5. számú táblázatból látható, az átlagértékek és a szórás alakulása a 199 fős mintán és a 2087 fős mintán egyezést mutattak, azaz nincs szignifikáns eltérés a skálapontszámok átlagai és szórásai között, amit kétmintás T-próbával ellenőriztünk.

5-t

Forrás: saját szerkesztés, 2016.

A fenti megbízhatóság szemléltetésére is szolgáló értékek segítségével a kategóriák határszélei megalapozottan rögzíthetőek a magyar gyermekek reziliencia-szintjeinek csoportosításakor.

A fenti átlagértékek és a szórások alapján az alábbi értékek szerint határozható meg a saját családban élő gyermekek reziliencia-szintje:

 1. 20-59-ig „Alacsony” szint
 2. 60-87-ig „Közepes” szint
 3. 88 ponttól „Magas” reziliencia-szint jellemzi a kitöltőt.

A magyar, vér szerinti családban élő gyermekek rezilienciájának alakulása a GYIRM 20 skála kitöltését követően a fenti kategorizáció szerint az alábbiak szerint alakul:

22,6% tartozik a reziliensek csoportjába, 70,8%-uk reziliencia-szintje közepes, 6,5%-uk reziliencia szintje alacsony.

A magyar gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében élők körében a GYIRM 25 skála alapján az alábbi értékek szerint határozható meg a gyermekvédelmi rendszerben élő gyermekek reziliencia-szintje:

 1. 25-70-ig „Alacsony” szint
 2. 71-104-ig „Közepes” szint
 3. 105 ponttól „Magas” reziliencia-szint jellemzi a kitöltőt.

 

A magyar gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek rezilienciájának alakulása a GYIRM 25 skála kitöltését követően a fenti kategorizáció szerint az alábbiak szerint alakul:

14,5% tartozik a reziliensek csoportjába, 68,8%-uk reziliencia-szintje közepes, 16,6%-uk reziliencia szintje alacsony.

A CYRM 28 magyar adaptációja esetében*:

 1. 28-91-ig „Alacsony” szint
 2. 92-128-ig „Közepes” szint
 3. 129 ponttól „Magas” reziliencia-szint jellemzi a kitöltőt.

* a CYRM 28 magyar adaptációja esetében a kategóriák határait a pilot és az országos adatfelvétel átlagai és szórásértékei által meghatározott kategóriahatárok átlagolásával határoztuk meg, tekintettel arra, hogy a teszt-reteszt megbízhatósági vizsgálat során ennél a skálánál szignifikáns eltérés mutatkozott a két adatfelvétel átlagos skálapontszámai között.

A CYRM 28 multidimenzionális skála magyar adaptált verziója szerint 2016-ban a magyar gyermekek  14,9%-a tartozik a magas reziliencia szintű, 72,9%-a a közepes rezilienciájú és 12,2%-uk pedig az alacsony rezilienciájú gyermekek csoportjába.

A mintába került gyermekek két almintájába tartozó gyermekek esetében markáns különbségek mutathatók ki, a magas szinten reziliens gyermekek csoportjaiban.

A gyermekvédelmi gondozottak körében a reziliens gyermekek aránya mindössze 10,7 %. Ez az érték a családjaikban élő gyermekek körében majdnem a duplája, megközelíti 20%-ot, pontosan 19,3%-uk reziliens.

5-a

A fenti ábrával célunk annak a jelenségnek a szemléltetése, hogy a nagyon alacsony reziliencia szintűek a szakellátásban élők körében ötször nagyobb arányban fordulnak elő, mint a családjaikban élők körében és fele annyian vannak a magas szinten reziliensek körükben, mint a családban élő reziliens kortársaik.

6-a

A gyermekvédelmi rendszerben élő serdülők gondozási helyének típusa szignifikáns összefüggést mutat a szakellátott gyermekek rezilienciájának alakulásával. Ahogyan a fenti ábra szemléletesen érzékelteti, a családias környezetben nevelkedő szakellátott fiatalok reziliencia-szintje magasabb, mint a gyermekotthonokban élő serdülőké. Jelentős a különbség a nevelőcsaládokban élők és a gyermekotthon valamely típusában élő sorstársaik rezilienciája között.

 

 

 

 

Kutatási fejlemények

a reziliencia és az internethasználattal kapcsolatos attitűdök alakulásában

A kutatás adatelemzésének első (2016 augusztusában) és második körében (2016 szeptemberében) nyert adatok kiegészítéseként az alábbiakban a nagy mintán is tesztelt reziliencia skálák alkalmazásával néhány demográfiai összefüggést mutatunk be és a két almintához tartozó gyermekek rezilienciájának alakulásában kimutatható különbségekről írunk a CYRM 28 magyar adaptált verziójával mért reziliencia-szintek és a digitális kompetencia, internettel kapcsolatos attitűdök viszonylatában.

Az adaptálást/validálást követően kutatási adatbázisunk októberre további 100 esettel bővült, ezáltal a teljes minta (N=2087) meghaladta a 2000 főt.

A kutatás két almintájának megoszlása az adatelemzést követően az alábbiak szerint alakult októberben: vérszerinti családjukkal élő 12-17 éves korcsoporthoz tartozó 995 fő, gyermekvédelmi szakellátásban élők száma: 1092 fő.

Biztonságos internethasználat – kompetens segítők és a reziliencia összefüggései

6-t

Eredményeink szerint, a magasabb reziliencia-szinttel bíró gyermekek életében több olyan személy van, akiket a biztonságos internethasználathoz kompetens segítőként tartanak számon.  Függetlenül attól, hogy saját családjában nevelkedik vagy szakellátásban él a serdülő, az alacsony rezilienciájú gyermekek döntő többsége 78% és 55%-os megoszlásban az internethasználat kapcsán úgy érzi, hogy csak önmagára vagy barátjára számíthat.

7.ábra: A  biztonságos internethasználatban megnevezett segítők és a családban élő serdülők reziliencia-szintje közötti összefüggés

7-a

8-a

Internetprofil reziliencia és átlag összefüggéseit két mintás T-próbákkal vizsgáltuk. A reziliens gyermekek körében a vér szerinti családban és a szakellátásban is kevesebben rendelkeznek önálló közösségi profillal, mint alacsonyabb reziliencia-szinttel jellemezhető kortársaik. Az életkor bevonásával a szignifikáns különbség eltűnik a profillal rendelkezők között,  a Lazarsfeld-paradigma explanációs esete áll fenn, amikor az életkor megelőző változóként  a reziliencia-szinttől függetlenül is befolyásolja  a profillal rendelkezést.

Az életkor önmagában szignifikánsan befolyásolja eredményeink szerint a rezilienciát is, hiszen adataink szerint minél fiatalabb korcsoporthoz tartoznak a válaszadó serdülők, annál magasabb a reziliencia-szintjük, ahogyan az alábbi táblázat negatív korrelációs együtthatói mutatják.  Érdekesség, hogy a vér szerinti családban élő gyermekek körében ez az életkori hatás számottevőbb.

9-a

A reziliencia programozott fejlesztése szempontjából ez egy kiemelten fontos eredménynek tekinthető, hiszen ráirányítja a figyelmet arra, hogy a gyermekek rezilienciáját befolyásoló tényezők célzott fejlesztését minél korábbi életkorban célszerű elkezdeni.

10.ábra: Az életkor és a gyermekvédelmi rendszerben élő serdülők reziliencia-szintje közötti összefüggés

10-a

Ez az eredmény a fenti ábra eredményei tükrében fokozottan hangsúlyos a gyermekvédelmi gondoskodásban élők körében, hiszen az életkor és a reziliencia-szint közötti szignifikáns összefüggés eseteikben abba az irányba mutat, hogy minél idősebb a válaszadó, annál jellemzőbb az alacsony reziliencia-szint előfordulási gyakorisága.

Jövőben való számítógépes ismeretek hasznosíthatósága és az internethasználattal kapcsolatos válaszadói vélekedések megoszlása a reziliencia-szint függvényében

A lekérdezett ötfokú Likert-skálánál az 1 érték azt jelentette, hogy a legkevésbé igaznak, míg az 5 érték esetén teljes mértékben igaznak érezték az egyes állításokat.

6-t2

A fenti táblázat válaszátlagai azt mutatják, hogy az internetnek az iskolai felkészülésben, tanulásban való szerepe hangsúlyos. A második legmagasabb átlag (3,39) az informatikai ismereteknek a jövőbeni munkahelyi esélyekre való hatásáról szóló állítás esetén jött ki, és hasonlóan magas átlagot (3,36) kapott az az állítás, mely szerint a megkérdezettnek a későbbi munkájához véleménye szerint szüksége lesz internetre.

A nagy mintás lekérdezést követően magasnak mondható az az arány, amilyen mértékben külföldi munkavállalást terveznek a magyar serdülők. Kevésbé jellemző, hogy a hazai munkavégzés mellett döntenének abban az esetben, ha a külföldi munkájukat interneten keresztül hazánkból is el tudnák végezni.

Inkább nem, illetve közepes mértékben értettek egyet azzal az állítással, hogy aki számítógépen dolgozik, az több pénzt keres, mint aki nem.

A legalacsonyabb átlag az „Előfordul, hogy nehézséget okoz internethez jutnom.” állítás esetében fordult elő (2,14), ami arról árulkodik, hogy a válaszadó serdülők többségének általában nem okoz nehézséget az internethez való hozzáférés. Ezzel összhangban a legmagasabb átlag (3,54) annál az állításnál alakult ki, amely szerint a tanuláshoz korlátlanul tudják használni az internetet.

A nagymintás kutatás során mért digitális kompetenciaszint és a reziliencia szint között összefüggés mutatható ki, hiszen azok a válaszadó gyerekek, akik korlátlan internet hozzáféréssel rendelkeznek magasabb pontszámot kaptak a magyar reziliencia skálán (GYIRM 20), és iskolai eredményességük is kedvezőbben alakult. A hátrányos helyzetben lévő gyermekeknél éppen ezért esélynövelő és rezilienciát elősegítő hatása lehet az infokommunikációs eszközökkel való ellátottságuk szélesebb körű kiterjesztésének és a biztonságos internethasználathoz kapcsolható készségeik fejlesztésének.

Zárszó

A bemutatott gyermek és ifjúsági reziliencia mérőeszközök alkalmazhatóak a jövőben hazánkban is gyermekvédelmi szempontú reziliencia kutatások során. A reziliencia jelenségének szakmai körben történő széleskörű terjesztésével a gyermekekkel végzett professzionális nevelő, gondozó, segítő munka minőségügyi szemlélete honosítható meg. A gyermeki reziliencia-szint mérésével lehetővé válik a célzottabb beavatkozás, ezáltal a fejlesztés hatékonysága növelhető.

A CYRM 28 magyar adaptációjának és a GYIRM 25 és 20 hazai mérőeszközök használatára a gyermekvédelmi rendszer minden szintjén lehetőség van. A gyermekjóléti alapellátáshoz tartozó intézmények, a gyermekjóléti jelzőrendszerhez kapcsolódó intézményekben, a családvédelem, családsegítés és a speciális gyermekvédelem intézményeiben a reziliencia-szintek feltárásával a szükségletorientált intervenció megvalósulhat.

Mellékletek letöltése pdf

Felhasznált irodalom

Albert F., Dávid B. és Németh R. (2005): Társas támogatás, társadalmi kohézió. Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) 2003. Országos Epidemiológiai Központ, Budapest

Berger E. M. (1952). The relation between expressed acceptance of self and expressed acceptance of others. Journal of Abnormal and Social Psychology, 47, 778-782.

Cicchetti, D. – Cohen, D. J. (eds.) (2006):  Developmental Psychopathology. Volume 3: Risk, Disorders and Adaptation.  Hoboken. John Wiley & Sons

Crumbaugh, J. C., Maholick, L. T. (1964): An experimental study in existentialism: the psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20: 200-207.

Culture – Commonalities and Complexities. New York, Springer.

Czimbalmosa Á. Nagy Zs., Husztik, P. (1999): Páciens megelégedettségi vizsgálatSF-36 kérdőívvel, a magyarországi normálértékek meghatározása. Népegészségügy, 80, 1.4–19.

Garmezy, N. (1973). “Competence and adaptation in adult schizophrenic patients and children at risk”, In:  (Dean, S. R. szerk.) Schizophrenia: The first ten Dean Award Lectures.  New York.  MSS Information Corp.
<psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1975-23297-001> Letöltési idő: 2012. március 12.

Gaumnitz, Walter H. (1943): Responsibility of the shool for underprivileged children. = Journal of Educational Sociology Vol. 17., No. 4.  p. 223-229.
<www.jstor.org/discover/10.2307/2262875?uid=3738216&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102536186007>  Letöltési idő: 2012. február 9

Grob, A. (1995): Subjective Well – Being and Significant Life – Events across the Life Span.- In.: Swiss Journal of Psychology, 54 , 1, 3 – 18.

Hámori Eszter (2013): Rizikófaktorok, adaptáció és reziliencia a korai fejlődésben – A koraszülöttség a fejlődési pszichopatológia modelljében (68. köt.) 1. sz. 7-22. old.

Homoki A.(2014.): A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban. Doktori Értekezés. Debrecen.

Homoki A.: A gyermekvédelmi szempontú rezilienciakutatást megalapozó nemzetközi és hazai elméletek. In: Jó szülő-e az Állam? : A corporate parenting gyakorlatban való megjelenése. Szerk.: Rácz Andrea, Rubeus Egyesület, Budapest, 312-327, 2014. ISBN: 9789630889056

Homoki A.: Az iskola és a gyermekvédelmi intézmények rezilienciát elősegítő hatásai. In: Határtalan oktatáskutatás : Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. Szerk.:Ceglédi Tímea, Gál Attila, Nagy Zoltán, DE Felsőokt. Kut. és Fejleszt. Közp., Debrecen, 45-55, 2014. ISBN: 9789630891462

Kiss E. CS.-Vajda D. –Káplár M. –Csókási K. –Hargitai R. –Nagy L. (2015): A 25-itemes Connor-Davidson Rezíliencia Skála (CD-RISK) magyar adaptációja. = Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 16 (2015) 1, 93-113. DOI: 10.1556/Mental 16.2015.1.4.

Konkolÿ Thege B; Martos T. (2006) Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7 (3), 153-169

Kopp Mária – Skrabski Árpád (2009): Magyar lelkiállapot az ezredforduló után. =Távlatok. 86.sz. p.32-53.

Kovacs M. (1992). Children’s Depression Inventory (Manual), New York, Multi-Helath System

Liebenberg, L., and Ungar, M. and Van de Vijver, F. (2011) Validation of the Child and Youth Resilience Measure-28 (CYRM-28) Among Canadian Youth. Research on Social Work Practice  2012 22:219. originally published online 24 November 2011 DOI: 10.1177/10499731511428619.

Lukács D. és Pressing L. (1988): Az Ènkép és Önértékelés vizsgálata. In: Mérei Ferenc és Szakács Ferenc (szerk.): Pszichodiagnosztikai Vademecum, I. Explorációs Ès biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek. 2. rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 37-76.

Masten, A. S. – Obradovic, J.(2006): Competence and resilience in development. Annals of the New York Academy of Sciences, 1094. 13-27.

Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. =American Psychologist, Vol.56. No.3  p.227-238.
<psycnet.apa.org/journals/amp/56/3/227.pdf>  Letöltési idő: 2012. március 9.

Masten, A. S. (2012) Resilience in children: Vintage Rutter and beyond. In:Slater, A. &amp; Quinn, P. (eds) Developmental psychology: revisiting the classic studies. Sage. London. 204-221.

Masten, A. S. (2012). Resilience in children: Vintage Rutter and beyond. In A. Slater & P. Quinn (Eds.), Developmental psychology: revisiting the classic studies (pp. 204-221). London: Sage.

Masten, A. S.(2007): Resilience in developing systems: Progress and promise as the forth wave rises. Development and Psychopatology, 19. 921-930.

Meltzer, H., Gill, B., Petticrew, M. és Hinds, K. (1995): The prevalence of psychiatric morbidity among adults living in private households. OPCS Surveys of Psychiatric Morbidity in Great Britain. Report 1.HMSO, London.

Oláh  Attila  (1984):  A  California  Psychological  Inventory  (CPI)  rövidített  változatának ismertetése.  Pszichológiai  tanácsadás  a  pályaválasztásban.  Módszertani  füzetek.  Országos Pedagógiai Intézet, Budapest

Pozo, Maria Ana (2008): Focus on resilience – from the Director
< www.fostercarereview.org/PDFs/FCR%20June%202008%20Newsletter%20.pdf> Letöltési idő: 2012. március 9.

Purebl Gy., Rózsa S., Kopp M. (2006) A Rövid Stressz Kérdőív kifejlesztése és pszichometriai jellemzőinek előzetes adatai  Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7 (3),  217-224

Rácz Andrea (2012): Barkácsolt életutak, szekvenciális (rendszer) igények. L’Harmattan Budapest

Rahe, R.H, Veach, T.L., Tolles, R.T., and Murakami, K. (2000) The Stress and Coping Inventory: An educational and research instrument. Stress Medicine, 16:199-208.

Rosen, Lisa Ph.D.: Fostering Resiliency centerforchildrenandfamiliesblog.com/2011/01/04/fostering-resiliency. Letöltési idő: 2012. március 6.

Rózsa S., Vetró, Á., Komlósi A. (1999) A gyermek- és serdülőkori depresszió kérdőíves mérésének lehetősége a klinikai és normatív mintán szerzett tapasztalatok alapján. Pszichológia, 4, 459-482.

Rutter, M. – Quinton, D. (1984): Parental psychiatric disorder: Effects on children. = Psychological Medicine, Vol.14. No.4. p. 853–880.

Sahoo F.M. Ph.D. 2011 childrearinghelp.wordpress.com/2011/03/23/foster-resilience/ Letöltési idő: 2012. január 6.

Suhr, D. (2006) Exploratory or Confirmatory Factor Analysis. SAS Users Group International Conference (pp. 1-17.). Cary: SAS Institute, Inc. www2.sas.com/proceedings/sugi31/200-31.pdf

Schofield, Gilian – Beek, Mary (2005): Risk and Resilience in Long-Term Foster-Care. = British Journal of Social Work  Vol.35. No.8. p. 1283-1301.

The Social Ecology of Resilience. A Handbook of Theory and Practice. (2012) Theron, L., Liebenberg, L., and Ungar, M. (Eds.) (2015). Youth Resilience and

Ungar, M. (ed.) The Social Ecology of Resilience: A Handbook of Theory and Practice, DOI 10.1007/978-1-4614-0586-3­_ Springer 2012

 1. Gönczi Ibolya – Gortka-Rákó Erzsébet(2011): Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban nevelkedett fiatalok a felsőoktatásban unideb.mskszmsz.hu/sites/default/files/documents/herd_b2_1stperiod_vgonczi_grotka-rako_11.09.30..pdf

Werner, E.E. (1996) Vulnerable but invincible: High risk children from birth to adulthood. =European Child and Adolescent Psyhiatry  Vol. 5. No 1. p.  47-51.  <link.springer.com/article/10.1007%2FBF00538544#page-1> Letöltési idő: 2012.03.12.

Az alapítványról dióhéjban

Az alapítvány célja, hogy olyan gyakorlati ötleteket, módszertani támaszokat adjon a pedagógusoknak, illetve szülőknek amelyek alkalmazásával hidat építünk a gyerek és a felnőtt világ között.
Nem a 18. életév betöltése tesz képessé egy gyereket a sikeres felnőtté válásra, hanem épp az előző 18 évben elsajátított készségek és ismeretek.

még több információ »

Ismerd meg programjainkat!

A CYRM 28 gyermek és ifjúsági reziliencia skála magyar adaptált változatának jellemzői

A CYRM 28 gyermek és ifjúsági reziliencia skála magyar adaptált változatának jellemzői és a GYIRM 25-20 magyar gyermek és ifjúsági reziliencia skálák validálása családjaikban élő és családjaikból kiemelt serdülők körében

tovább »